หลักการ วัตถุประสงค์ ขอบข่าย ลักษณะและ ประเภท การบริหารจัดการ แนวคิดในการจัด กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมชุมนุม ชมรม และกิจกรรม

เพื่อสังคมและการจัดแผน โครงการ และการฝึกปฏิบัติ

Principles, objectives, scope, character and type of administration, student’s activities approach, Boy scout, Girl guide, Young red-cross, volunteer, and Reserve Officer Training cops, Student club activities, association and cooperate Social Response (CSR) and planning project and practices.

Skill Level: Beginner