คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การวางแผนการนำเสนอ การกำหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์ผู้ฟัง การวางรูปแบบการนำเสนอ บทนำ เนื้อหา สรุป การใช้และการอธิบายสื่อ การถ่ายทอดสาร การนำเสนองานเดี่ยวและเป็นทีม การนำเสนอบริษัท ผลิตภัณฑ์และการบริการ การตอบคำถามจากผู้ฟัง
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Planning the presentation: setting objectives, audience analysis, organizing the presentation: introduction, body, and conclusion, using and describing visual aids, delivering speech, individual and team presentations in English, company,products and services presentation, dealing with questions from audience

Skill Level: Beginner