การสืบค้นสารสนเทศและปัญหาที่เกิดจากการมีสารสนเทศมากเกินความต้องการ กระบวนการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ การจัดการข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง ข้อมูลและข้อมูลของข้อมูล การวิเคราะห์เนื้อหา ตัวแบบการค้นคืนสารสนเทศ การจัดอันดับสารสนเทศ การนำเสนอผลลัพธ์ การประเมินผลระบบค้นคืนสารสนเทศ กลไกการทำงานของโปรแกรมค้นหาเว็บ การออกแบบและสร้างระบบค้นคืนสารสนเทศ

Skill Level: Beginner