คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความหมาย และความสำคัญของโครงงานพิเศษ พื้นฐานของการจัดการโครงงานทางธุรกิจ วิธีการที่เป็นลักษณะเฉพาะ การจัดการกิจกรรม การนำเสนอและการประเมิน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Meaning and importance of special projects, Introduction to business project management, characteristic procedures, activities management, special project presentation and evaluation

Skill Level: Beginner