คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพผู้ใหญ่ พัฒนาการในวัยผู้ใหญ่ การพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมและการสร้างเสริมสุขภาพในผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ที่มีปัญหาการเจ็บป่วยเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง และการฟื้นฟูสภาพที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่พบบ่อย ได้แก่ ความปวด การผ่าตัด ภาวะช็อก ปัญหาในระบบหายใจ ระบบเลือด ระบบหัวใจและหลอดเลือด การเสียสมดุลน้ำและกรด-ด่าง ปัญหาในระบบทางเดินปัสสาวะ ตา หู คอ จมูก ระบบสืบพันธุ์และนรีเวชวิทยา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts related to health status in adults, adulthood development, holistic nursing and health promotion in adult clients with acute and critical illnesses, chronic illnesses and rehabilitation related to adult health problems including pain,perioperation, shock, problems in respiratory system, hematological system, cardiovascular system, fluid and acid-base imbalance, urinary system, eye-ear- nose-throat, reproductive system and gynecology