ฝึกปฏิบัติการพยาบาลองค์รวมและการสร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มบุคคลทั่วไปหรือกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต โดยเน้นการสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด การสื่อสารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิต การประเมินภาวะสุขภาพ การให้คำปรึกษาเบื้องต้น และกระบวนการพยาบาลผู้ใช้บริการที่มีภาวะเสี่ยงหรือมีปัญหาสุขภาพจิตและจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลsmilesmilesmile