การตลาดทางด้านสุขภาพและการตลาดเชิงสังคม การลงทุนประกอบกิจการทางการพยาบาลในบทบาทอิสระ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการทางด้านสุขภาพ การออกแบบธุรกิจสุขภาพของสถานบริการพยาบาลภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสถานประกอบการที่ตนเองเป็นเจ้าของ ตัวแบบหลากหลายของธุรกิจสุขภาพ การจัดการทรัพยากรสุขภาพ การบริหารความเสี่ยงในการประกอบการธุรกิจสุขภาพ การประเมินผลการประกอบการธุรกิจทางด้านสุขภาพ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการทางการพยาบาล

              Health care marketing and social marketing, nurse entrepreneur investment under independent roles, health care law related to health enterprise, design health business for public or private health services or own businesses, various models of health business , management of health resources, risk management of health business enterprise, result evaluation of health business enterprise, skill of nurse entrepreneurship