ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมและการสร้างเสริมสุขภาพในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการเด็กและวัยรุ่น โดยใช้กระบวนการพยาบาล การบำบัดทางการพยาบาล และจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล การช่วยเหลือและสนับสนุนสุขภาพของบุคคลแบบองค์รวมในวัยเด็กและวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะสุขภาพดี ภาวะเสี่ยงในการเจ็บป่วยระดับเล็กน้อยถึงปานกลางในโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพอื่นๆ