กรุณาใส่รายชื่อ

1. ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์ 

e-mail: surasak@kku.ac.th

ในฐานะผู้สอน

ในรายวิชา SC713111 Virology

 

2. นางสาวธนาภรณ์ วิเศษสังข์

รหัส 603020632-7

นักศึกษาที่ลงทะเบียนช้า

 

ขอบคุณค่ะ

Skill Level: Beginner