หลักการเขียนงานหรือเอกสารวิชาการ  ประเภทของงานวิชาการ กระบวนการขั้นตอนในการเขียนงานวิชาการ จริยธรรมในการเขียนงานวิชาการ วิธีการเผยแพร่งานวิชาการ                                             
Principles of academic writing; types of academic manuscripts; process and steps in academic writing; ethics in academic writing and dissemination of academic works