บทนำ การระเหย การตกผลึก การทำให้แห้ง การแยกและเตรียมผลิตภัณฑ์โปรตีน การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยแก๊สโครมาโตกราฟีและโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง การจำแนกคุณภาพผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์โปรตีน กรณีศึกษาเรื่องกระบวนการหลังการผลิต

Introduction, evaporation, crystallization, drying, separation and preparation of protein products, assessments of product quality by gas chromatography and high performance liquid chromatography, chemical product classification, quality assessment of protein product, case studies of downstream processes

Skill Level: Beginner