แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และระบบสุขภาพ สถานการณ์สุขภาพในปัจจุบัน นโยบายสุขภาพ กระบวนการพัฒนานโยบายสุขภาพ สารสนเทศเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพและนโยบายสุขภาพ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การเงินการคลังทางด้านสุขภาพ กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับสุขภาพ แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางการพยาบาล การพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้นำทางการพยาบาล ภาวะผู้นำทางการพยาบาลกับการจัดการทรัพยากรและการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

Concepts of health, health promotion, and health system; current situations of health, health policy, process of health policy development, informatics of health system and health policy development, health economics, health care financing,  laws and ethics related to health, concepts of nursing leadership, nursing leadership competency development, nursing leadership in resource management and nursing care quality improvement