ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในการสร้างเสริมสุขภาพ บำบัดทางการพยาบาล ป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพในผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยระดับปานกลางถึงรุนแรงโดยใช้กระบวนการพยาบาล ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการดูแลผู้ใช้บริการผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อน  ทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทักษะการทำงานเป็นทีมและทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

                        Holistic nursing practice in health promotion, nursing therapeutics, prevention and rehabilitation in the adult clients with moderate to severe degree of illness using nursing process and related research findings, and ethics in nursing practice to increase caring skills for adult clients with complicated health problems, development of basic skills for medical devices and technology, team working, and systematic problem solving skills.