การวางแผนการเงินส่วนบุคคล การวางแผนรายได้และการใช้จ่ายเงิน ด้วยการจัดทำงบการเงิน การบริหารการใช้เครดิตส่วนบุคคลและการคุ้มครองผู้บริโภค การวางแผนการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ การออม การลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆการประกันชีวิตและสุขภาพ ภาษีเงินได้ส่วนบุคคล การวางแผนเพื่อเกษียณอายุและพินัยกรรม

Skill Level: Beginner