การพยาบาลเด็กเจ็บป่วย ตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยรุ่น ที่เจ็บป่วยในระยะฉุกเฉิน วิกฤต เฉียบพลัน และเรื้อรัง ในระบบต่างๆของร่างกายอย่างเป็นองค์รวม เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก โรคอุบัติใหม่ที่มีความสำคัญในเด็ก รวมถึงเทคโนโลยีการรักษาพยาบาลที่ทันสมัย

            Pediatric nursing care from birth to adolescence in emergency, critical, acute and chronic illness of body system, emphasized on holistic nursing care and family-centered care, body of knowledge regarding common disease in childhood, non-communicable disease and emerging diseases in children, including new knowledge and technology for treatment and nursing care
เปิดในภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม - 27 มิถุนายน 2564