KKU e-Learning

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 Username และ Password ของระบบนี้ สามารถใช้ข้อมูลเดียวกับอีเมล์ของมหาลัยขอนแก่น (kkumail.com) โดยกรอก Username ดังตัวอย่างเช่น samart@kkumail.com  

 สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่สนับสนุน 
Username และ Password ของระบบนี้ เป็นอันเดียวกันกับระบบอีเมล์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (http://mail.kku.ac.th/) หากท่านไม่มี Username/Password กรุณาติดต่อสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสมัครสมาชิก (ระบบนี้สงวนสิทธิ์ เฉพาะบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น)
Sign In

Forgot Password?
Log in using your account on:

Follow Us