กระดานข่าวการใช้งาน

ขอถอนวิชาเรียนค่ะ

ขอถอนวิชาเรียนค่ะ

de พรสวรรค์ -
Número de respuestas: 0
ที่ลงทะเบียนเรียนไว้ในวันที่ 3 กุมพาพันธ์ 2550 ขอถอนรายวิชาหลัการตลาดค่ะ� เฉพาะเรียนแบบ e-learning นะคะที่เรียนในภาคปกติยังเป็นสมาชิกเหมือนเดิม