กระดานข่าวการใช้งาน

ขอถอนวิชาเรียนค่ะ

ขอถอนวิชาเรียนค่ะ

- พรสวรรค์ の投稿
返信数: 0
ที่ลงทะเบียนเรียนไว้ในวันที่ 3 กุมพาพันธ์ 2550 ขอถอนรายวิชาหลัการตลาดค่ะ� เฉพาะเรียนแบบ e-learning นะคะที่เรียนในภาคปกติยังเป็นสมาชิกเหมือนเดิม