Announcement

ลำดับดำเนินการวันที่และเวลา
1

นำนักศึกษาเทอมเก่า เช่น 2/62 , 3/62 ออกจากทุกวิชา ที่เชื่อมต่อด้วยวิธี External database (เชื่อมตรงกับฐานข้อมูล REG) และจะนำนักศึกษา 1/63 เข้าทุกวิชาที่มีเปิดสอนในเทอมดังกล่าว ที่มีการเชื่อมต่อด้วย External database

ส่วนการเชื่อมด้วยวิธี Manual enrolments , Self enrolment (Student) , KKU Custom Enroll นักศึกษายังอยู่ครบเช่นเดิม จนกว่าเจ้าของวิชาจะ Reset ด้วยตนเอง

25 กรกฎาคม 2563

 

⚠ กรณีอาจารย์ท่านใดมีความประสงค์ต้องการนำเข้านักศึกษาในปีการศึกษา (3/2562) หรือต้องการนำนักศึกษาปีการศึกษา 1/63 เข้าวิชาด้วยตนเอง อาจารย์ประจำวิชาสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง ด้วยวิธีตามลิ้งบรรยายนี้ คลิก...

⚠ นักศึกษาที่ไม่พบวิชาตนเองใน My courses ให้ทำการค้นหาจากรหัสวิชา ในช่องค้นหา Search courses ด้านล่าง หรือที่ลิ้งนี้ คลิก...