มหกายวิภาคศาสตร์เชิงเปรียบเทียบและการประยุกต์ใช้ ใน สัตว์เคี้ยวเอื้อง ม้า สุกร และสัตว์ปีก หัวข้อของการสอนแบ่งออกตามส่วนของร่างกาย ได้แก่ อก ท้อง เชิงกรานและเต้านม ขาหน้าและขาหลัง หัวและคอ ยกเว้นในสัตว์ปีกที่หัวข้อการศึกษาถูกแบ่งออกเป็นระบบ

Skill Level: Beginner

เป็นวิชาที่เปิดให้นักศึกษาชั้นคลินิกศึกษาการประยุกต์ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ไปใช้กับการปฏิบัติทางคลินิก

Skill Level: Beginner

มหกายวิภาคศาสตร์ของสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม โดยใช้สุนัขเป็น ต้นแบบ และระบบต่าง ๆ ของร่างกายอย่างละเอียดในระดับที่มองเห็นได้ด้วยตา เปล่า

Skill Level: Beginner

เป็นวิชาที่อธิบายถึงลักษณะโครงสร้างและอวัยะหลายชนิดของร่างกายสัตว์ ในระดับกล้องจุลทรรศน์แสงสว่าง (light microscope) ในระบบ 

 • Cell and Epithelium                        
 • Connective tissue           
 • Musculoskeletal system
 • Nervous system and  Special sense organ
 • Hematopoiesis
 • Blood cell
 • Lymphoid organs
 • บทที่   11   Circulatory System
 • Integumentary   system
 • Respiratory system
 • Urinary system
 • Gastrointestinal system
 • Endocrine system
Skill Level: Beginner

เป็นวิชาที่ศึกษาการพัฒนาเอ็มบริโอของสัตว์ปีกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ตั้งแต่การปฏิสนธิไปจนถึงฟักออกจากไข่หรือคลอดจากมดลูกของแม่

Skill Level: Beginner