เป็นวิชาที่เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

Skill Level: Beginner