คำอธิบายรายวิชา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ ตามประมวลรัษฎากรและภาษีอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากรภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป์ รวมถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีระหว่างประเทศ

General knowledge about taxation. Criteria, evaluation methods and collection of taxes according to revenue codes and other related taxes, a study of personal income tax, corporate income tax, value added tax,specific business tax, withholding tax, custom duties,excise tax, stamp duties, and other relating tax, Including general knowledge of international tax

Skill Level: Beginner

คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์และซอฟต์แวร์ การนำซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์และซอฟต์แวร์สำเร็จรูปมาใช้ในองค์กร เพื่อการเลือกซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทางการบัญชี การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการและการออกรายงานทางการเงิน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ): General knowledge in utility software and packaged software, use of utility software and accounting software in an organization, the selection of accounting software for organization, practice in journalizing entries and financial report preparation

Skill Level: Beginner

ระบบการเงินของประเทศภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบเปิด การออม การลงทุน และการระดมทุนโดยผ่านตัวกลางทางการเงินและตลาดการเงิน กลไกการทำงานของตลาดการเงิน ตลาดตราสารหนี้และตลาดอนุพันธ์ การลงทุน การระดมทุน และการบริหารความเสี่ยงเครื่องมือทางการเงินต่างๆในแต่ละตลาด ความสำคัญของตลาดการเงินระหว่างประเทศ การกำกับตลาดการเงิน หลักการและเหตุผล มาตรการกำกับตลาด การเงินและธุรกรรมทางการเงิน

Skill Level: Beginner

องค์ประกอบและโครงสร้างหลักของโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี การนำโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีมาใช้ในองค์กรและวงจรบัญชี วิธีการเลือกโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีมาใช้การควบคุมภายในของโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีและการฝึกปฏิบัติโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีและระบบปฏิบัติการบนระบบออนไลน์แบบคลาวด์ เพื่อให้ทราบแนวทางการนำโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีเข้ามาใช้งาน การประมวลผลข้อมูลสำหรับโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงของข้อมูลในแต่ละระบบงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค การควบคุมทั่วไป และการควบคุมระบบงานประยุกต์ ด้านความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ของข้อมูล

Skill Level: Beginner