แนวความคิดและทฤษฎีทางกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมปัญหามลภาวะทางอากาศ น้ำ พื้นดิน โรงงานอุตสาหกรรม ศึกษากฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

Skill Level: Beginner

ความเป็นมาและปรัชญาของกฎหมายมหาชน ลักษณะทั่วไปและประเภทกฎหมายมหาชน ทฤษฎีการจัดโครงสร้างทางปกครองของรัฐ อำนาจและทฤษฎีสำคัญเกี่ยวกับการใช้อำนาจ การแบ่งแยกการใช้

Skill Level: Beginner