ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ

CP352201 และ SC362201 Web Design Technologies (เทคโนโลยีการออกแบบเว็บ)

ทั้งภาคปกติและโครงการพิเศษ

รวม 4 section ของเทอมต้น 2567

Skill Level: Beginner

การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีเชิงเส้นกากับ ทฤษฎีบทหลัก ปัญหากราฟ ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ เทคนิคการแบ่งแยกและเอาชนะ การโปรแกรมแบบพลวัต การค้นในปริภูมิสถานะ ขั้นตอนวิธีการย้อนรอย การขยายและจากัดเขต ปัญหาเอ็นพีสมบูรณ์

Skill Level: Beginner