การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีเชิงเส้นกากับ ทฤษฎีบทหลัก ปัญหากราฟ ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ เทคนิคการแบ่งแยกและเอาชนะ การโปรแกรมแบบพลวัต การค้นในปริภูมิสถานะ ขั้นตอนวิธีการย้อนรอย การขยายและจากัดเขต ปัญหาเอ็นพีสมบูรณ์

Skill Level: Beginner