หลักมูลของขั้นตอนวิธี โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น แถว ลำดับ เรียงทับซ้อน แถวคอย แถวคอยสองด้าน รายการโยง รายการวง รายการโยงคู่ รายการหลายตัวโยง โครงสร้าง ข้อมูลไม่เชิงเส้น โครงสร้างรูปต้นไม้และกราฟ เทคนิคการ เรียงลำดับและการค้นหาข้อมูล

Fundamentals of algorithms, linear data structures: arrays, stacks, queues, deques, linked lists, circular lists, doubly linked lists, multilinked lists, non-linear data structures, tree structure and graphs, sorting and searching techniques.

Skill Level: Beginner

ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ

CP352201 และ SC362201 Web Design Technologies (เทคโนโลยีการออกแบบเว็บ)

ทั้งภาคปกติและโครงการพิเศษ

รวม 4 section ของเทอมต้น 2567

Skill Level: Beginner

การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีเชิงเส้นกากับ ทฤษฎีบทหลัก ปัญหากราฟ ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ เทคนิคการแบ่งแยกและเอาชนะ การโปรแกรมแบบพลวัต การค้นในปริภูมิสถานะ ขั้นตอนวิธีการย้อนรอย การขยายและจากัดเขต ปัญหาเอ็นพีสมบูรณ์

Skill Level: Beginner

หลักมูลของขั้นตอนวิธี โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น แถว ลำดับ เรียงทับซ้อน แถวคอย แถวคอยสองด้าน รายการโยง รายการวง รายการโยงคู่ รายการหลายตัวโยง โครงสร้าง ข้อมูลไม่เชิงเส้น โครงสร้างรูปต้นไม้และกราฟ เทคนิคการ เรียงลำดับและการค้นหาข้อมูล

Fundamentals of algorithms, linear data structures: arrays, stacks, queues, deques, linked lists, circular lists, doubly linked lists, multilinked lists, non-linear data structures, tree structure and graphs, sorting and searching techniques.

Skill Level: Beginner