เป็นวิชาที่สอนเกี่ยวกับ พื้นฐานของขั้นตอนวิธี โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น แถวลำดับ สแต๊ค คิว ลิงก์ลิสต์ทางเดียว ลิงก์ลิสต์วงกลม ลิงก์ลิสต์สองทาง โครงสร้างข้อมูลไม่เชิงเส้น โครงสร้างรูปต้นไม้และกราฟ เทคนิคการเรียงลำดับและการค้นหาข้อมูล

Skill Level: Beginner

การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีเชิงเส้นกากับ ทฤษฎีบทหลัก ปัญหากราฟ ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ เทคนิคการแบ่งแยกและเอาชนะ การโปรแกรมแบบพลวัต การค้นในปริภูมิสถานะ ขั้นตอนวิธีการย้อนรอย การขยายและจากัดเขต ปัญหาเอ็นพีสมบูรณ์

Skill Level: Beginner