การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Flipped Classroom ต้องมีการออกแบบมีการจัดการเรียนรู้เป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนการสอน, ระยะจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน, ระยะหลังการสอน โดยระยะก่อนการเข้าชั้นเรียน นักศึกษาต้องศึกษาเนื้อหาและทำภารกิจที่อาจารย์มอบหมาย เพื่อนำไปเป็นพื้นฐานกิจกรรมในการเรียนในชั้นเรียนและหลังจากเข้าชั้นเรียนแล้วจะได้มอบหมายให้ทำภารกิจขยายและเพิ่มองค์ความรู้ ดังนั้นในแต่ละระยะอาจารย์ต้องมีการจัดเตรียมสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้โดยอาศัย Digital Platform : KKU e-learning

Skill Level: Beginner
Skill Level: Beginner
Skill Level: Beginner