การเลือกหัวข้อเรื่อง การค้นคว้าเอกสาร การนำเสนอและวิจารณ์ในหัวข้อทางนิติวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ

Topic selection, literature review, presentation and discussion in Forensic topics of interests 

Skill Level: Beginner

หลักการเบื้องต้นของการคำนวณทางวิศวกรรม  ชนิดของกระบวนการและตัวแปรในกระบวนการ สมดุลมวลสาร พื้นฐานอุณหพลศาสตร์ หลักการของกลศาสตร์การไหล วีสโคซิตี้ แรงเสียดทานของการไหล การวัดอัตราการไหล

             Introduction to Engineering Calculations, Types of Processes and Process Variables; Mass Balance, Elementary Thermodynamics, Fundamentals of Fluid Mechanics, Fluid Pressure, Viscosity, Friction of Fluid Flow, Fluid Rate Measurement

Skill Level: Beginner

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ระบบอุตสาหกรรม การศึกษาและพัฒนาระบบเพื่อการจัดการด้านอุตสาหกรรม เช่น โปรแกรมด้านการจัดการธุรกิจ ด้านการผลิต การดำเนินงาน และด้านคุณภาพ รวมทั้งการนำคอมพิวเตอร์ช่วยในงานด้านเทคนิคอุตสาหกรรม
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Industrial system and system development for industrial management particularly in business management, production management and quality as well as inother industrial technical

Skill Level: Beginner