คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การวิเคราะห์ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม โดยเน้นถึงโครงสร้างทางสังคม และระบบคุณค่าของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : This course deals with theories on social and cultural change. It emphasises changes in the social and cultural structures of various societies.
Skill Level: Beginner