วัตถุประสงค์ของรายวิชา

มุ่งเน้นให้นักศึกษาทราบถึงข้อมูลด้านต่างๆของสมุนไพร การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสมุนไพร

ผศ.ดร.ศรีสมพร ปรีเปรม

Skill Level: Beginner