เนื้อหาวิชาประกอบด้วยการศึกษาพื้นฐานและบริบททางสังคมของความคิดทางสังคมวิทยายุคเริ่มต้น พัฒนาการของระบบทุนนิยมและความคิดทางสังคมวิทยา แนวคิดเรื่องพัฒนาการของสังคม การกระทำทางสังคม และการศึกษาด้วยวิธีการตีความ ทฤษฎีสังคมวิทยาในยุคทันสมัยนิยม การถกเถียง และพัฒนาการสู่แนวคิดหลังทันสมัยนิยม

Social foundations and contexts of early sociological thought; development of capitalism and sociological thought; conceptualization of social development, social action and interpretive understanding, sociological theories in modernism; debates and the rise of post-modernism thought.


Skill Level: Beginner