คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ศึกษาลักษณะของโครงการ การวางแผนโครงการ การเขียนโครงการ การจัดองค์การของงานโครงการ บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารโครงการ เทคนิคการควบคุมการปฏิบัติงานตามโครงการ การจัดทีมงาน การกำกับงาน การประสานงานโครงการ การติดตาม ประเมินผลโครงการตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการบริหารโครงการ

Skill Level: Beginner