จัดเตรียมเนื้อหาโดย :
รศ.มณีรัตน์ ภัทรจินดา และ อาจารย์ชลลดา พันธุชิน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น