การดุแลสตรีที่มีความผิดปกติในระยะตั้งครรภื ระยะยคลอดและระยะหลังคลอด รวมถึงการสิ้นสุดการตั้งครรภ์เพื่อสุขภาพ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคดนดลยีทางด้านอนามัยเจริญพันธ์