เป็นวิชาที่ว่าด้วยเครื่องสำอางประเภทต่าง ๆ เน้นเนื้อหาให้นักศึกษาได้เรียนรู้จักสูตรตำรับ ส่วนผสม การปรับเปลี่ยนสูตร ผลของส่วนผสมต่าง ๆ ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่เตรียมได้ การเก็บรักษา การเติมสารสกัดสมุนไพรหรืออื่น ๆ เพื่อให้เครื่องสำอางมีคุณลักษณะและคุณภาพตามต้องการ ในวิชานี้จะให้นักศึกษาได้เข้าใจกฎระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอางโดยย่อเพื่อเป็นพื้นฐานความเข้าใจในการทำงานด้านการเตรียมหรือผลิตเครื่องสำอางที่มีคุณภาพต่อไป

Skill Level: Beginner