คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ลักษณะธรรมชาติของมนุษยสัมพันธ์ พื้นฐานของการจูงใจ พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานและพื้นฐานภาวะความเป็นผู้ นำ การจัดการความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลง และเทคนิคในการสร้างมนุษยสัมพันธ์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : The study of the characteristics, concepts, and basic factors of relationships among people, groups and organizations; roles and the society; organizational
Skill Level: Beginner