คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร การสื่อสารระหว่างประเทศในเศรษฐกิจการเมืองโลก บทบาทและผลกระทบของการติดต่อสื่อสารในการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมวัฒนธรรม ของประเทศกำลังพัฒนาและประชาคมโลก การวิเคราะห์ปัญหาการติดต่อสื่อสารในการพัฒนา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concept and theories of communication; international communication in world political economy; roles and impacts of communication in economic, political and socio-cultural development of developing countries and world community;an analysis of communication problems in development.
Skill Level: Beginner