รหัสวิชา : 254892
version : 1
ชื่อวิชา : สัมมนาการวิจัยทางการผดุงครรภ์ขั้นสูง
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การวิพากษ์งานวิจัย ประเด็นปัญหาที่คัดสรรทางการผดุงครรภ์ขั้นสูง สัมมนาการวิจัยทางการผดุงครรภ์ขั้นสูง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการผดุงครรภ์ขั้นสูง
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Research critique,selected advance midwifery issues,seminar in advance midwifery research,advance midwifery research proposal development on topic related to advance midwifery.