กระบวนการในการจัดการทั่วไป แนวคิดของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การทางสุขภาพ พฤติกรรมองค์การ หลักการพื้นฐานของการจัดการการเงินการคลัง การจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเภสัชกิจ

Skill Level: Beginner