วิวัฒนาการของศาสนา แนวคิดและทฤษฎีศาสนา พฤติกรรมร่วม ความเชื่อและการปฏิบัติการศาสนาของสังคมมนุษย์ บทบาทและอิทธิพลของศาสนาที่มีต่อมนุษย์และสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับสถาบันอื่นๆ ศาสนากับการเมือง ศาสนากับการจัดช่วงชั้นทางสังคม

Evolution of religion, concept and theories of religion; collective behavior, belief and religion practices of human society; roles and influences of religion on man and society; relationships among religion and other institutions; religion

Skill Level: Beginner