ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการทางมานุษยวิทยา ทฤษฎีมานุษยวิทยาในปัจจุบัน ทฤษฎีมานุษยวิทยากับความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคม

Histories and development of anthropological thoughts; theories and methods in anthropology; current anthropological theories; anthropological theories and social phenomena understanding.

 

anthropology

 

Skill Level: Beginner