ชื่อวิชา : การตัดสินใจเพื่อการจัดการโดยแบบจำลองเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แบบ จำลองและวิธีการเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ และการสร้างแบบจำลองและวิธีการเชิงปริมาณและสถิติเพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็น การจัดการต่างๆ และการเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
คำ อธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Models and quantitative methods, quantitative and statistical analysis and constructing. Statistical and mathematical models in solving different management issues and the selection of computer software for business management.
Skill Level: Beginner