คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : องค์ประกอบของการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ กระบวนการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
คำ อธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Elements of international business management; international business management process; international business strategy.
Skill Level: Beginner