คำอธิบายรายวิชา

วิขานี้ครอบคลุมถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน ทั้งนี้บทเรียนชุดนี้จะครอบคลุมถึงเนื้อหาและแนวปฏิบัติภาคทฤษฎี 2 หน่วยกิต และภาคปฏิบัติ 1 หน่วยกิต โดยเนื้อหาสาระประกอบด้วย แนวคิดและทฤษฎีืั้ที่เกี่ยวข้องกับการจ้ดการโรคเรื้อรังในชุมชน และแนวทางปฏิบัติการดูแลและการจัดระบบบริการสำหรับโรคเรื้อรังในชุมชน

Skill Level: Beginner