แนวคิดนวัตกรรมและนวัตกรรมทางการพยาบาล ทักษะสำคัญในการพัฒนานวัตกรรม การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงระบบ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการพัฒนานวัตกรรม การประเมินความต้องการพัฒนานวัตกรรม วิธีการออกแบบและการพัฒนานวัตกรรม การนำใช้นวัตกรรมในการปฏิบัติการพยาบาลชุมชน การประเมินค่านวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการพยาบาลชุมชน

Concepts of innovation and nursing innovation, key skills for innovation development, creative thinking, system thinking, critical thinking, process of innovation development, assessment needs for innovation, innovation design and development, implementation of nursing innovation into practice, nursing innovation and technological and evaluation.