เฉพาะเนื้อหาในหน่วยที่ 2 Community-Based Nursing Intervention

และหน่วยที่ 3 Poverty and Health, Cultural Diversity in Community Nursing Practice

Skill Level: Beginner