ชื่อวิชา : การจัดการการดำเนินการ (Operations Management)
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ภาพรวม และกลยุทธ์ระบบการผลิต การปฎิบัติการและคู่แข่งขันการปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์ การจัดการคุณภาพและเครื่องมือสถิติเพื่อการควบคุม การออกแบบระบบการผลิต การดำเนินการปฎิบัติการและผลิตภาพ และแนวคิดการจัดการสมัยใหม่
คำ อธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Overview and strategies in production system. Operations and competitor. Strategic operations, quality management and statistic tools for control. Production system design. Operations and productivity. Concepts in modern management.
Skill Level: Beginner