แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาเกี่ยวกับขบวนการสังคม ขบวนการสังคมรูปแบบใหม่ ขบวนการสังคมและประชาสังคม การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีขบวนการสังคมในการวิเคราะห์ขบวนการสังคมรูปแบบต่างๆในเชิงเปรียบเทียบ ทั้งในประเทศไทย ในต่างประเทศ และขบวนการสังคมระหว่างประเทศ

Skill Level: Beginner