การฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านการวิจัยและพัฒนายาและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ งานวิจัยในสาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา หรืองานด้านการวิเคราะห์ยาและสารพิษในห้องปฏิบัติการหรืองานด้านคลินิก ในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชน โรงงานอุตสาหกรรมยาโรงงานผลิตเครื่องสำอาง โรงงานผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกันหรือไปฝึกที่สถาบันหรือมหาวิทยาลัยที่มีการค้นคว้าทดลองในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาทางเภสัชศาสตร์
Skill Level: Beginner