คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

ออกแบบ การวัด การเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนาการจัดทำโครงการวิจัย เพื่อแก้ไขข้อปัญหาพิเศษทางเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร

Skill Level: Beginner